Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Wat is een hernia?

Wat is een hernia?

Een uitstulping van de tussenwervelschijf wordt ook wel een hernia  genoemd. Deze uitstulping kan op een zenuw drukken, waardoor er pijnklachten in een arm of been kunnen ontstaan. De hernia komt in het westen vaak voor. Een exacte verklaring hiervoor is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk spelen houding en gebrek aan lichaamsbeweging een rol. Hernia en rugklachten kunnen echter ook erfelijk zijn. Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen.  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 11.000 herniaoperaties uitgevoerd.

 

 • Anatomie wervelkolom

  De wervelkolom vormt de spil van het bewegingsapparaat. Ze omhult het ruggenmerg en de zenuwwortels en vormt de aanhechting van het bekken en alle belangrijke spieren van de romp. De tussenwervelschijf bestaat uit een elastische kern (nucleus pulposus) die is omgeven door een vezelige ring. De (elastische) tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdemper en zorgen er bovendien voor dat de wervels gemakkelijk ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Hoewel een hernia theoretisch op elke plaats in de wervelkolom kan voorkomen zijn voor de praktijk alleen de drie onderste tussenwervelschijven van belang. De meest voorkomende hernia’s liggen tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5) en de 5e lendenwervel en het heiligbeen (L5-S1). Op deze niveaus treden 90% van alle hernia’s op. Minder frequent is de nekhernia en nog zeldzamer de hernia van de borstwervelkolom.

 • Hoe ontstaat een hernia?

  Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het leven bij ieder mens in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Vaak komen rugklachten of hernia’s in bepaalde families wat meer voor. Zwaar werk met veel bukken en tillen kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Hernia’s komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen. Opvallend is dat rokers vaker rugoperaties ondergaan en dat bij deze groep patiënten het resultaat van de rugoperatie gemiddeld slechter is dan bij niet-rokers.Hernia van de tussenwervelschijf
  Linker zijaanzicht van de wervelkolom met de buikzijde onderaan. Een hernia van de tussenwervelschijf L4/5 verdrukt en knikt de linker wortel L5, wat de pijn veroorzaakt in het gebied van het linker been dat wordt verzorgd door L5.Indien er degeneratie van de tussenwervelschijf optreedt kan deze gaan puilen. Soms treedt er zelfs een scheur in de vezelring van de schijf op, waardoorheen dan stukken van de weke kern naar buiten kunnen worden geperst in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies op de plaats waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Dit zal dan meestal leiden tot beknelling van een zenuwwortel en tot pijnuitstraling in het been en eventueel ook tot uitvalsverschijnselen (verlamming en een slapend gevoel). Omdat bij hoesten, niezen en persen de druk in het wervelkanaal wordt verhoogd, dus ook de druk op de zenuwwortel, kan hierbij de pijnuitstraling toenemen.

 • Het stellen van de diagnose

  Doorgaans is de eerste stap een röntgenfoto van de lendenwervelkolom maken. Op die foto kan de diagnose hernia niet worden gesteld, maar het is wel mogelijk om hiermee afwijkingen van het bot op het spoor te komen. Bovendien kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld sprake is van stand- of vormafwijkingen van de wervelkolom. Om aan te tonen dat de pijn in het been en de eventuele uitvalsverschijnselen inderdaad veroorzaakt wordt door het uitstulpen van een tussenwervelschijf, moet verder onderzoek worden verricht.De twee soorten onderzoek die hiervoor in aanmerking komen:

  CT scan (Computer Tomogram)

  Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn en de patiënt niet teveel overgewicht heeft kan dit onderzoek voldoende anatomische informatie verschaffen om de diagnose ‘hernia’ te stellen. Op de CT-scan is de hernia namelijk zichtbaar, evenals de beknelling van de zenuwwortel.

  MRI scan (magneet scan)

  Dit onderzoek is zo langzamerhand in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland mogelijk en heeft de caudografie van de eerste plaats verdrongen. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om met een MRI de diagnose ‘hernia’ te stellen. Met MRI wordt de hernia zichtbaar, alsook de beknelling van de zenuwwortel.


 • De operatie

  Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Als dat het geval is dan is nog maar voor 1 op de 7 patiënten operatie aangewezen. Bij het leeuwendeel van de patiënten verdwijnen de klachten vanzelf, ondersteund met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Zo langzamerhand is duidelijk geworden dat een rustkuur (10 tot 14 dagen platte bedrust) geen bijdrage levert tot een eventueel herstel. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia moet men dus niet te snel besluiten tot operatie. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, beschadigt de rug. Dit moet niet nodeloos gebeuren, want ook de afwijking op de foto kan vanzelf verdwijnen. Het tijdstip van operatie hangt in grote mate af van de ernst van de pijn. In het algemeen houdt men aan niet eerder dan na 6 weken te opereren, tenzij er spoed vereist is (zie verderop). Vallen de pijnklachten wel mee dan wordt vaak langer afgewacht. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan. Wanneer de klachten blijven bestaan, zal men in het algemeen toch wel binnen 6 maanden adviseren te opereren, omdat gebleken is dat het herstel bij lang wachten ook langer kan duren.Het is van groot belang dat aan de patiënt in de acute fase van een hernia wordt uitgelegd dat het “natuurlijke beloop” meestal gunstig is. Weliswaar kan dat betekenen dat er enkele weken heftige pijnklachten ( eventueel ook met krachts- en gevoelsvermindering) bestaan, maar in de meeste gevallen gaat dat in de loop van enkele weken voorbij (vaak zijn in die fase pijnstillers nodig). Operatieve behandeling is dus meestal niet nodig. Doordat patiënten tegenwoordig in toenemende mate geneigd zijn naar eigen inzicht onderzoek (MRI) en behandeling in gang te zetten, eventueel daarbij gesteund door zogenaamde “wachtlijstbemiddeling”, bestaat het risico dat al in de acute fase van een hernia (dat is binnen 4 tot 8 weken na het ontstaan van de (pijn)klachten) operatie wordt voorgesteld. Vaak worden dergelijke operaties in een privé kliniek aangeboden, waar ten behoeve van de bedrijfsvoering commerciële belangen een grote rol spelen. Er bestaat een reëel risico dat, nog voor de patiënt van het gunstige natuurlijke beloop heeft kunnen profiteren, een operatieve behandeling wordt uitgevoerd. Dergelijke ontwikkelingen leiden niet alleen tot een ongewenste toename van het aantal herniaoperaties, maar bovendien ook tot sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovenal wordt de patiënt op deze wijze blootgesteld aan de risico’s van een operatie die mogelijk niet noodzakelijk is!

  Er zijn twee soorten operatie-indicaties:

  Absolute operatie-indicatie

  Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

  Relatieve operatie-indicatie

  Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft “dat het zo niet verder kan”. In de meerderheid van de gevallen dat wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been.

  De hernia operatie wordt meestal uitgevoerd onder volledige narcose, hoewel de ingreep ook nogal eens onder “plaatselijke” verdoving (ruggenprik) wordt verricht. De keuze hangt sterk af van de persoonlijke voorkeur van de neurochirurg die de operatie zal verrichten. De patiënt ligt tijdens de ingreep in knie-elleboog houding (salaam-houding), op de buik, of in zijligging. Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit, wordt in de lengterichting een huidsnee van voldoende lengte gemaakt. Daaronder worden de lange rugspieren losgemaakt van het doornuitsteeksel en de boog van de ruggenwervel, en naar opzij geschoven. Daardoor wordt de weefselband zichtbaar die tussen de twee aan elkaar grenzende wervelbogen zit. Deze band wordt ingesneden en gedeeltelijk verwijderd, zodat de operateur toegang krijgt tot de inhoud van het wervelkanaal. Hier bevinden zich de zenuwwortels en ook de hernia. Vervolgens worden de hernia en de beknelde zenuwwortel opgezocht. Meestal bevindt de uitstulping zich onder de zenuwwortel, soms ligt er ook een afgebrokkeld stuk van de tussenwervelschijf los in het wervelkanaal. Deze wordt verwijderd en de uitpuiling onder de zenuwwortel wordt weggenomen. Hierna wordt, via een opening die in de tussenwervelschijf wordt gemaakt, het binnenste deel van de tussenwervelschijf zo goed mogelijk verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op hernieuwde uitpuiling (een zogenaamd “recidief”) van de tussenwervelschijf zo klein mogelijk te maken.

  Na de operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer om bij te komen uit de narcose. De eerste uren na de operatie moet hij/zij plat op de rug blijven liggen. De pijn in het been is meestal direct na de operatie verdwenen of reeds aanzienlijk afgenomen. Rond de 3e dag na de operatie is er vaak een kortstondige terugkeer van de uitstralingspijn. Dit is het gevolg van zwelling van het weefsel in het gebied waar de operatie heeft plaatsgevonden. Deze napijn is na een paar dagen weer verdwenen. Het dove gevoel voelt men vaak sterker dan voor de operatie, omdat de pijn immers weg is. Vaak verdwijnt ook de doofheid, maar dat is nooit van tevoren te voorspellen. Ook verlammingsverschijnselen verbeteren vaak na operatie, maar helaas niet altijd. Rugklachten kunnen eveneens verdwijnen, maar over het algemeen heeft operatie daarop weinig invloed. Rugpijn alleen (zonder verschijnselen van zenuwwortel prikkeling) is dan ook vrijwel nooit een indicatie om over te gaan tot operatie, ook al omdat daar andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.


 • Operatie risico’s

  Zoals bij elke operatie zijn er ook bij de herniaoperatie zekere risico’s. De kans dat die optreden is echter zeer gering. De hernia operatie is voor een neurochirurg een “routineoperatie”, die jaarlijks vele tientallen malen wordt uitgevoerd. Desalniettemin kan er altijd toename van de uitvalsverschijnselen (verlamming, gevoelsverlies) optreden, meestal ten gevolge van het moeten manipuleren aan een zenuwwortel die lang in de knel heeft gezeten. Een ontsteking van de wond of van de tussenwervelruimte komt een enkele keer voor, en ook nabloeding in het operatiegebied kan optreden. Soms ontstaat er door het manipuleren een gaatje in de durale zak of in het vlies dat rondom de zenuwwortel zit. Daarlangs kan dan lekkage van “hersenvocht” optreden. Als dat het geval is dient de patiënt na de operatie 5 dagen platte bedrust te houden, zodat het lichaam er voor kan zorgen dat het lekje dichtgroeit. Na die 5 dagen kan dan pas worden gestart met het mobiliseren, zodat het bij deze patiënten een paar dagen extra kost voordat ze voldoende in de benen zijn om weer naar huis te kunnen. Het volksgeloof wil dat veel patiënten na een herniaoperatie voor de rest van hun leven in een rolstoel belanden. De kans daarop is echter nihil.

Wat heeft u nodig als u bij ons op consult komt?

Neurochirurgie: Een verwijzing van uw behandelend neuroloog (uw huisarts is helaas niet voldoende). Tevens een recente MRI scan van uw lage rug, deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Besluit u tot operatie bij ons, graag uw apotheek toestemming geven voor het LSP (Landelijk Schakel Punt). Dit is nodig om eventuele medicatie op te vragen of voor te schrijven.

Uw behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.
Heeft u meer informatie nodig?
Ons team staat voor u klaar!

 

Waarderingen hernia operatie van onze patiënten op Zorgkaart Nederland


 • Rughernia 31-5-2024

  Geplaatst op: 31-05-2024Rughernia

  Na het voor gesprek te hebben gehad met docter Schroder die zeer duidelijk helder en niet alleen maar positief was maar ook de gevaren beschreef en de keuze die ik zelf moest maken. Ik had vol vertrouwen in deze arts, nu 3 dagen verder heeft en komt uit wat hij beschreef voor het herstel. Ik kwalificeer deze arts als zeer deskundig en had ik graag gehad tijdens mijn eerste hernia operatie in 2012.


 • Rughernia 23-5-2024

  Geplaatst op: 23-05-2024Rughernia

  Ik ben zeer tevreden over de verzorging tijdens mijn MTD operatie. Zeer vriendelijk, zorgzaam en deskundig personeel. Voelde me ontzettend op mijn gemak ondanks de zenuwen.


 • Rughernia 16-5-2024

  Geplaatst op: 16-05-2024

  Na het gesprek met dr. Schroder en het lezen van zijn persoonlijke blog had ik al volledig vertrouwen in zijn behandeling. Gelijk na het verwijderen ( via de MTD methode ) van de cyste in het facet gewricht L5-S1 waren de pijn en de tintelingen verdwenen. Een enorme opluchting want daarvoor moest ik steeds na 150 meter wandelen stoppen vanwege de pijn. Ook met slapen en draaien in bed geen last meer! Nu 2d. na de operatie loop ik alweer 60 minuten. zonder probleem. Kortom : zeer tevreden en dat zeg ik als gepensioneerd oud huisarts


 • Rughernia 9-5-2024

  Geplaatst op: 09-05-2024Rughernia

  Ik ben op 03-05-2024 geholpen aan een restenose L4/5. Moest mij melden bij receptie en werd later opgehaald. De operatie is uitgevoerd door Dr. Rolde. Een fijne man die rustig en bekwaam zijn vak uitoefend. Ook het aanwezige personeel was zeer fijn en behulpzaam. Nu zes dagen later wat napijn en begin rustig weer met lopen en bewegen. Ook wel veel last gehad en nu voel ik wel de wond dat trekt. ben benieuwd hoe het verder zal gaan moet rustig aan doen. Ook merk ik dat mijn lichaam nog niet veel kan wegens napijn. Elke dag wat beter en mijn ding doen wat de kilniek gezegt heeft.


 • Rughernia 4-4-2024

  Geplaatst op: 04-04-2024Rughernia

  Nadat ik telefonische contact heb gehad met dr. Schröder kon ik een week later op 2 april geopereerd worden. Yes! Ik had me wel goed voorbereid voor dit gesprek ( als verpleegkunde ), maar al mijn vragen werden direct beantwoord (Ik was verbaast!) Ons gesprek was kort en bondig, alle voordelen en nadelen werden benoemd wat betreft mijn operatie. Het was even schrikken maar vol vertrouwen ging ik naar Park MC in R’dam, Naar drie maanden helse pijn, slapeloze nachten, mij niet gehoord te voelen, slikken van medicatie wat niet help, ben ik eindelijk geopereerd. Na half uur durende operatie was ik wakker zonder pijn. Dat was een heerlijk gevoel en opluchting dat de operatie was geslaagd! Nu na twee dagen thuis, heb ik nergens last van & kan ik weer alles doen.(Alleen mezelf te corrigeren om rust te nemen) Ik moet nu werken aan mijn herstel , maar dat voelt niet zo. Ik ben weer mijzelf! Deze top neurochirurg & vakmens dr. Schröder heeft mij weer een nieuw leven gegeven. Chapeau!


 • Rughernia 27-3-2024

  Geplaatst op: 27-03-2024Rughernia

  ik had zoveel pijn in mijn been door een hernia. pijn grens van 1 tot 10 was ook echt een 10. zoveel. pijn iedere ochtend pijn tranen in mijn ogen. toen contact gehad met Dr Schröder hij vertelde mij over de risico en of ik daar mee door wilde gaan. en dat wilde ik graag. op de dag van aankomst werd ik naar mijn kamer begeleid. binnen een half uur was ik aan de beurt en werd ik netjes begeleid naar de operatie kamer. zeer netjes behandelt door het personeel. in de operatie kamer moest ik goed gaan liggen en werd ik onder narcoze gebracht. binnen een half uur lag ik in de uitslaap kamer of er nooit iets gebeurd was. geen pijn in mijn been.niks 0,0 heerlijk gevoel. naar een paar uur wachten mocht ik naar huis. en nog steeds geen pijn het enige wat zeer deed was de wond (wondpijn). dat ook na 2 weken weer over was. ik ben nu 3 weken veder en nog steeds geen pijn. en ga nu al weer bijna aan het werk. heerlijk. klinkt mescien gek maar ik geef ze een 10


 • Rughernia 19-3-2024

  Geplaatst op: 19-03-2024Rughernia

  Ik had een spoedoperatie ivm uitval van mijn rechterbeen door een hernia l5s1. Donderdagavond had ik gebeld met de kliniek en de volgende dag kon ik al geopereerd worden. De helse zenuwpijn is weg. Nog wel gevoel- en krachtverlies in mijn rechterbeen en voet. Dit heeft tijd nodig. De wond is minimaal. Ik ben middels de MTD techniek geopereerd. De wond is geplakt ipv gehecht. Ik heb amper napijn gehad. De neurochirurg heeft me alles goed uitgelegd en gerustgesteld voor de operatie. Ik was best wel nerveus en bang.


 • Rughernia 7-3-2024

  Geplaatst op: 07-03-2024Rughernia

  Na 2,5 maand helse pijn te hebben gehad en op een pijnstiller dieet te hebben geleefd na veel onderzoek te hebben gedaan over de endoscopische operatie techniek kwam ik toch steeds weer terecht bij dr.Schroder.Na korte lijntjes met mijn neuroloog en het Park medisch centrum dmv de MRI overdracht relatief snel door dr.Schroder geopereerd op 3 februari.Een hernia en wat bot van een wervel verwijderd.Strompelend van de pijn naar binnen en na het verplichte uitrust uurtje liggen na de operatie kwam de fysio om mij uit bed te begeleiden. Een wonder geschiede. ik kon opeens weer lopen en de trap op en af alsof er nooit iets gebeurd was. Niet 99 maar 100% compleet genezen! Als sportman kon ik na ruim twee weken (iets te vroeg, ik weet het) weer zwemmen, schaatsen en lang wandelen zonder enige pijn waar ik al ruim vijftien jaar last van had. Deze uitmuntende neurochirurg heeft mij weer een nieuw leven gegeven, zeer dankbaar.


 • Rughernia 14-2-2024

  Geplaatst op: 14-02-2024Rughernia

  In mei 2023 ben ik geopereerd in een ander ziekenhuis aan een hernia wat niet goed verlopen is. Nadat er daar niet goed naar me geluisterd werd ben ik voor een second opinion gegaan waardoor ik bij dokter Schröder terecht kwam. Hij wilde me wel nog een keer opereren maar vertelde eerlijk over de risico?s. Op de dag van de operatie ben ik van het begin tot het eind goed geholpen. Personeel is kundig, vriendelijk en neemt de tijd. Op de ok zag ik dokter Schröder en de andere verpleegkundigen. Er werd de tijd genomen en gerust gesteld. Ik ben nu 2 weken verder en merk al verschil. Een goede chirurg kan niet alleen goed opereren maar kan ook goed communiceren en luisteren, en dat doet dokter Schröder zeker! Ik ben dan ook ontzettend tevreden en mocht ik ooit weer geopereerd worden dan ga ik zeker terug!


 • Stenose 26-1-2024

  Geplaatst op: 26-01-2024Stenose

  Alle lof voor de medewerkers van Park Medisch Centrum en helemaal voor deze neurochirurg. Eindelijk (na ruim 8 maanden) een volledige en juiste diagnose en er werd met me gecommuniceerd met begrip voor het feit dat ik niet medisch onderlegd ben, maar respectvol, behulpzaam, uiterst vriendelijk en op niveau. Voor het eerst het gevoel dat ik niet gek was. De opname en operatie verliepen eveneens boven verwachting, de sfeer was haast vrolijk, de arts heel geduldig, ruim voldoende uitleg en binnen een kwartier na het wakker worden liep ik pijnvrij over de uitslaapkamer. Ongelooflijk! Ook de nacontrole werd een fijn gesprek en behalve wat prima verklaarbare spierpijn die inmiddels weer over is, ben ik klachtenvrij. Ik heb dankzij deze operatie (aan 3 wervels, combi hernia en stenose via MTD techniek) mijn leven bijna terug, nog een beetje conditie en beweeglijkheid terugkrijgen. Ik raad dokter Abu Saris van harte aan!

 

Alle waarderingen van onze patiënten op Zorgkaart Nederland

Bekijk alle waarderingen

Onze neurochirurgen

Neuro chirurg PTEDDr. B.S. HarhangiNeurochirurg
PTED,
Vasculair en spinaal
Dr. N. MoayeriNeurochirurg
Lage rug hernia en lumbale kanaal vernauwingen
PTED
Dr. M. SchröderNeurochirurg
Wervelkolomchirurgie
PTED
Dr. R.F. van RoldeNeurochirurg
Wervelkolom
chirurgie
Drs. J. WolfsDrs. J. WolfsNeurochirurg
Wervelkolom
chirurgie
Dr. M. Abu SarisDr. M. Abu SarisNeurochirurg
Cervicale hernia