Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons

Wat is een hernia?

Wat is een hernia?

Een uitstulping van de tussenwervelschijf wordt ook wel een hernia  genoemd. Deze uitstulping kan op een zenuw drukken, waardoor er pijnklachten in een arm of been kunnen ontstaan. De hernia komt in het westen vaak voor. Een exacte verklaring hiervoor is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk spelen houding en gebrek aan lichaamsbeweging een rol. Hernia en rugklachten kunnen echter ook erfelijk zijn. Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen.  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 11.000 herniaoperaties uitgevoerd.

 

 • Anatomie wervelkolom

  De wervelkolom vormt de spil van het bewegingsapparaat. Ze omhult het ruggenmerg en de zenuwwortels en vormt de aanhechting van het bekken en alle belangrijke spieren van de romp. De tussenwervelschijf bestaat uit een elastische kern (nucleus pulposus) die is omgeven door een vezelige ring. De (elastische) tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdemper en zorgen er bovendien voor dat de wervels gemakkelijk ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Hoewel een hernia theoretisch op elke plaats in de wervelkolom kan voorkomen zijn voor de praktijk alleen de drie onderste tussenwervelschijven van belang. De meest voorkomende hernia’s liggen tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5) en de 5e lendenwervel en het heiligbeen (L5-S1). Op deze niveaus treden 90% van alle hernia’s op. Minder frequent is de nekhernia en nog zeldzamer de hernia van de borstwervelkolom.

 • Hoe ontstaat een hernia?

  Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het leven bij ieder mens in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Vaak komen rugklachten of hernia’s in bepaalde families wat meer voor. Zwaar werk met veel bukken en tillen kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Hernia’s komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen. Opvallend is dat rokers vaker rugoperaties ondergaan en dat bij deze groep patiënten het resultaat van de rugoperatie gemiddeld slechter is dan bij niet-rokers.Hernia van de tussenwervelschijf
  Linker zijaanzicht van de wervelkolom met de buikzijde onderaan. Een hernia van de tussenwervelschijf L4/5 verdrukt en knikt de linker wortel L5, wat de pijn veroorzaakt in het gebied van het linker been dat wordt verzorgd door L5.Indien er degeneratie van de tussenwervelschijf optreedt kan deze gaan puilen. Soms treedt er zelfs een scheur in de vezelring van de schijf op, waardoorheen dan stukken van de weke kern naar buiten kunnen worden geperst in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies op de plaats waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Dit zal dan meestal leiden tot beknelling van een zenuwwortel en tot pijnuitstraling in het been en eventueel ook tot uitvalsverschijnselen (verlamming en een slapend gevoel). Omdat bij hoesten, niezen en persen de druk in het wervelkanaal wordt verhoogd, dus ook de druk op de zenuwwortel, kan hierbij de pijnuitstraling toenemen.

 • Het stellen van de diagnose

  Doorgaans is de eerste stap een röntgenfoto van de lendenwervelkolom maken. Op die foto kan de diagnose hernia niet worden gesteld, maar het is wel mogelijk om hiermee afwijkingen van het bot op het spoor te komen. Bovendien kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld sprake is van stand- of vormafwijkingen van de wervelkolom. Om aan te tonen dat de pijn in het been en de eventuele uitvalsverschijnselen inderdaad veroorzaakt wordt door het uitstulpen van een tussenwervelschijf, moet verder onderzoek worden verricht.De twee soorten onderzoek die hiervoor in aanmerking komen:

  CT scan (Computer Tomogram)

  Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn en de patiënt niet teveel overgewicht heeft kan dit onderzoek voldoende anatomische informatie verschaffen om de diagnose ‘hernia’ te stellen. Op de CT-scan is de hernia namelijk zichtbaar, evenals de beknelling van de zenuwwortel.

  MRI scan (magneet scan)

  Dit onderzoek is zo langzamerhand in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland mogelijk en heeft de caudografie van de eerste plaats verdrongen. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om met een MRI de diagnose ‘hernia’ te stellen. Met MRI wordt de hernia zichtbaar, alsook de beknelling van de zenuwwortel.


 • De operatie

  Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Als dat het geval is dan is nog maar voor 1 op de 7 patiënten operatie aangewezen. Bij het leeuwendeel van de patiënten verdwijnen de klachten vanzelf, ondersteund met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Zo langzamerhand is duidelijk geworden dat een rustkuur (10 tot 14 dagen platte bedrust) geen bijdrage levert tot een eventueel herstel. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia moet men dus niet te snel besluiten tot operatie. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, beschadigt de rug. Dit moet niet nodeloos gebeuren, want ook de afwijking op de foto kan vanzelf verdwijnen. Het tijdstip van operatie hangt in grote mate af van de ernst van de pijn. In het algemeen houdt men aan niet eerder dan na 6 weken te opereren, tenzij er spoed vereist is (zie verderop). Vallen de pijnklachten wel mee dan wordt vaak langer afgewacht. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan. Wanneer de klachten blijven bestaan, zal men in het algemeen toch wel binnen 6 maanden adviseren te opereren, omdat gebleken is dat het herstel bij lang wachten ook langer kan duren.Het is van groot belang dat aan de patiënt in de acute fase van een hernia wordt uitgelegd dat het “natuurlijke beloop” meestal gunstig is. Weliswaar kan dat betekenen dat er enkele weken heftige pijnklachten ( eventueel ook met krachts- en gevoelsvermindering) bestaan, maar in de meeste gevallen gaat dat in de loop van enkele weken voorbij (vaak zijn in die fase pijnstillers nodig). Operatieve behandeling is dus meestal niet nodig. Doordat patiënten tegenwoordig in toenemende mate geneigd zijn naar eigen inzicht onderzoek (MRI) en behandeling in gang te zetten, eventueel daarbij gesteund door zogenaamde “wachtlijstbemiddeling”, bestaat het risico dat al in de acute fase van een hernia (dat is binnen 4 tot 8 weken na het ontstaan van de (pijn)klachten) operatie wordt voorgesteld. Vaak worden dergelijke operaties in een privé kliniek aangeboden, waar ten behoeve van de bedrijfsvoering commerciële belangen een grote rol spelen. Er bestaat een reëel risico dat, nog voor de patiënt van het gunstige natuurlijke beloop heeft kunnen profiteren, een operatieve behandeling wordt uitgevoerd. Dergelijke ontwikkelingen leiden niet alleen tot een ongewenste toename van het aantal herniaoperaties, maar bovendien ook tot sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovenal wordt de patiënt op deze wijze blootgesteld aan de risico’s van een operatie die mogelijk niet noodzakelijk is!

  Er zijn twee soorten operatie-indicaties:

  Absolute operatie-indicatie

  Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

  Relatieve operatie-indicatie

  Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft “dat het zo niet verder kan”. In de meerderheid van de gevallen dat wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been.

  De hernia operatie wordt meestal uitgevoerd onder volledige narcose, hoewel de ingreep ook nogal eens onder “plaatselijke” verdoving (ruggenprik) wordt verricht. De keuze hangt sterk af van de persoonlijke voorkeur van de neurochirurg die de operatie zal verrichten. De patiënt ligt tijdens de ingreep in knie-elleboog houding (salaam-houding), op de buik, of in zijligging. Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit, wordt in de lengterichting een huidsnee van voldoende lengte gemaakt. Daaronder worden de lange rugspieren losgemaakt van het doornuitsteeksel en de boog van de ruggenwervel, en naar opzij geschoven. Daardoor wordt de weefselband zichtbaar die tussen de twee aan elkaar grenzende wervelbogen zit. Deze band wordt ingesneden en gedeeltelijk verwijderd, zodat de operateur toegang krijgt tot de inhoud van het wervelkanaal. Hier bevinden zich de zenuwwortels en ook de hernia. Vervolgens worden de hernia en de beknelde zenuwwortel opgezocht. Meestal bevindt de uitstulping zich onder de zenuwwortel, soms ligt er ook een afgebrokkeld stuk van de tussenwervelschijf los in het wervelkanaal. Deze wordt verwijderd en de uitpuiling onder de zenuwwortel wordt weggenomen. Hierna wordt, via een opening die in de tussenwervelschijf wordt gemaakt, het binnenste deel van de tussenwervelschijf zo goed mogelijk verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op hernieuwde uitpuiling (een zogenaamd “recidief”) van de tussenwervelschijf zo klein mogelijk te maken.

  Na de operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer om bij te komen uit de narcose. De eerste uren na de operatie moet hij/zij plat op de rug blijven liggen. De pijn in het been is meestal direct na de operatie verdwenen of reeds aanzienlijk afgenomen. Rond de 3e dag na de operatie is er vaak een kortstondige terugkeer van de uitstralingspijn. Dit is het gevolg van zwelling van het weefsel in het gebied waar de operatie heeft plaatsgevonden. Deze napijn is na een paar dagen weer verdwenen. Het dove gevoel voelt men vaak sterker dan voor de operatie, omdat de pijn immers weg is. Vaak verdwijnt ook de doofheid, maar dat is nooit van tevoren te voorspellen. Ook verlammingsverschijnselen verbeteren vaak na operatie, maar helaas niet altijd. Rugklachten kunnen eveneens verdwijnen, maar over het algemeen heeft operatie daarop weinig invloed. Rugpijn alleen (zonder verschijnselen van zenuwwortel prikkeling) is dan ook vrijwel nooit een indicatie om over te gaan tot operatie, ook al omdat daar andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.


 • Operatie risico’s

  Zoals bij elke operatie zijn er ook bij de herniaoperatie zekere risico’s. De kans dat die optreden is echter zeer gering. De hernia operatie is voor een neurochirurg een “routineoperatie”, die jaarlijks vele tientallen malen wordt uitgevoerd. Desalniettemin kan er altijd toename van de uitvalsverschijnselen (verlamming, gevoelsverlies) optreden, meestal ten gevolge van het moeten manipuleren aan een zenuwwortel die lang in de knel heeft gezeten. Een ontsteking van de wond of van de tussenwervelruimte komt een enkele keer voor, en ook nabloeding in het operatiegebied kan optreden. Soms ontstaat er door het manipuleren een gaatje in de durale zak of in het vlies dat rondom de zenuwwortel zit. Daarlangs kan dan lekkage van “hersenvocht” optreden. Als dat het geval is dient de patiënt na de operatie 5 dagen platte bedrust te houden, zodat het lichaam er voor kan zorgen dat het lekje dichtgroeit. Na die 5 dagen kan dan pas worden gestart met het mobiliseren, zodat het bij deze patiënten een paar dagen extra kost voordat ze voldoende in de benen zijn om weer naar huis te kunnen. Het volksgeloof wil dat veel patiënten na een herniaoperatie voor de rest van hun leven in een rolstoel belanden. De kans daarop is echter nihil.

Wat heeft u nodig als u bij ons op consult komt?

Neurochirurgie: Een verwijzing van uw behandelend neuroloog (uw huisarts is helaas niet voldoende). Tevens een recente MRI scan van uw lage rug, deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Besluit u tot operatie bij ons, graag uw apotheek toestemming geven voor het LSP (Landelijk Schakel Punt). Dit is nodig om eventuele medicatie op te vragen of voor te schrijven.

Uw behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.
Heeft u meer informatie nodig?
Ons team staat voor u klaar!

 

Waarderingen hernia operatie van onze patiënten op Zorgkaart Nederland


 • Stenose 16-1-2023

  Geplaatst op: 16-01-2023Stenose

  Dr Schroder heeft voor de operatie goed aangegeven wat er gaat gebeuren bij een kanaalstenose L4/L5
  De operatie is met kunde uitgevoert ,merkte meteen verschil.Zenuwpijnvrij .
  Eerste week met bukken vooral pijnlijk ,na 2 weken belde Dr schroder voor evaluatie
  10 hechtingen (ijzers)die ik via huisarts /prakijkondersteuner heb laten verwijderen ivm Reistijd
  Opname 1 nacht was goed verzorgd,komt niks te kort
  Kamer was netjes met tv,douche,toilet,wifi.
  verpleegkundige/fysio/gastvrouw alle even aardig en behulpzaam
  Dikke 10 van mij voor heel team.


 • Stenose 12-1-2023

  Geplaatst op: 12-01-2023Stenose

  Ik ben behandeld voor een lumbale stenose. Vóór de operatie was voor mij staan en lopen nauwelijks (max 10-20 minuten) mogelijk door uitstralingspijn. Na de operatie zijn deze klachten volledig verdwenen. Kortom, prima resultaat!
  Telefonische intake (na voorafgaande diagnose) was prettig en helder. Alle ruimte voor stellen van vragen en heldere antwoorden. Dat gaf vooraf veel vertrouwen. Op de dag van de operatie komen alle betrokken mensen (Park Kliniek) bekwaam en relaxed op mij over. Ik voelde me meer klant dan patient. Ik kijk met sterke voldoening terug op mijn bezoek!


 • Rughernia 4-1-2023

  Geplaatst op: 04-01-2023Rughernia

  Park medisch centrum is een kleinschalige deskundige kliniek. Van het begin tot het eind is de benadering heel persoonlijk, wij zorgen voor u, en zie je in alles terug. Er is ook echt sprake van samenwerking als team. Het is heel bijzonder om met beenpijn en behoorlijke beperkingen de kliniek in te komen en beenpijnvrij de kliniek te verlaten. Ik kan iedereen de kliniek van harte aanbevelen.


 • Stenose 29-12-2022

  Geplaatst op: 29-12-2022Stenose

  De intake voor de operatie aan STENOSE in mijn NEK was telefonische, echter zeer prettig. Je voelt je (eindelijk) gehoord! Een ervaren chirurg met begrip voor je situatie, een duidelijke uitleg en een reëel toekomstperspectief.
  Hoewel mijn verzekering roet in het eten dreigde te gooien, heeft de kliniek er alles aangedaan om de operatie alsnog binnen 4 wkn uit te voeren.
  Wellicht had ik mijn chirurg iets eerder face to face gesproken dan nu 10min voor aanvang van de operatie, maar ik heb geen moment getwijfeld: ik was in goede handen, bij lieve mensen die er alles aan doen om je op je gemak te stellen.
  Ook de nazorg en de bereikbaarheid daarvan heb ik als zeer prettig en professioneel ervaren.


 • Rughernia 23-12-2022

  Geplaatst op: 23-12-2022Rughernia

  Alles was heel duidelijk en voelde vertrouwd.
  Vriendelijk personeel.
  Ik kan geen slechte punten vinden.


 • Rughernia 28-11-2022

  Geplaatst op: 28-11-2022Rughernia

  Voor de behandeling moest ik 1 nacht blijven. Vanaf het moment dat je binnenkomt wordt je met een vriendelijk gezicht ontvangen. Alle verpleegsters en assistenten en artsen waren zo vriendelijk.
  Het leek wel een hotelovernachting. Voor alles wordt gezorgd en ze deinzen nergens voor terug. Topzorg van aankomst tot vertrek. Bedankt iedereen !


 • Stenose 27-11-2022

  Geplaatst op: 27-11-2022Stenose

  Er was persoonlijke aandacht en geruststelling. De sfeer was rustig en iedereen was duidelijk met uitleg vooral bij de anesthesie. De nazorg was goed ik had een kamer alleen dat was fijn en het verplegend personeel kon je alles vragen.


 • Rughernia 24-11-2022

  Geplaatst op: 24-11-2022Rughernia

  Erg prettig contact met dr Schröder. Vooraf tijdens telefonisch consult goede uitleg gehad over de operatie. Toch had ik achteraf nog een vraag en kreeg opnieuw zonder probleem een telefonische afspraak. Laatste vraag tot volle tevredenheid beantwoord door dr. Schröder en alle twijfels waren daarmee weggenomen. De operatie afgelopen dinsdag 22-11-2022 is naar mijn idee zeer deskundig uitgevoerd. Een zeer tevreden patiënt.


 • Stenose 16-11-2022

  Geplaatst op: 16-11-2022Stenose

  Opname vanwege stenoseoperatie. 1 nacht verbleven, perfect geregeld. Super aardig zorgpersoneel! Van de intakeprocedure via de secretaresses, opname in het ziekenhuis, de voorbereidingen bij de anesthesie, de operatie door dhr Wolfs, de tijd na de operatie en de fysiotherapeuten. Ik hoop het niet, maar mocht ik nog een keer geopereerd moeten worden dan heb ik de autorit van ruim een uur er graag voor over om naar het Park Medisch Centrum te gaan.


 • Rughernia 10-11-2022

  Geplaatst op: 10-11-2022Rughernia

  Na een vervelende tijd van 1,5 jaar tobben en van het kastje naar de muur gestuurd te worden ben ik op 23 september 2022 bij Dr. Harhangi terecht gekomen, die beoordeelde de MRI beelden en was een luisterend oor voor mijn klachten die ik had. Op de MRI beelden was geen duidelijke grote hernia te zien (zoals er al meerdere hadden gezegd), maar wel een scheurtje en vertelde mij dat mijn langdurige klachten daar wel eens vandaan zouden kunnen komen en stelde dan ook voor op basis van mijn verhaal en de klachten die ik ervaarde, een kijkoperatie uit te voeren en indien nodig actie ondernemen, dit laatste was dan ook het geval, na de operatie kwam Dr. Harhangi vertellen dat het succes vol was verlopen en dat hij een hernia van 4cm had verwijderd die best aardig lekte. Dus al met al ben ik super blij dat ik iemand gevonden had die mij op 28 oktober 2022 van mijn pijn klachten af heeft geholpen, het gevoel dat ik na de operatie had is onbeschrijfelijk. Heel veel dank Dr. Harhangi.

 

Alle waarderingen van onze patiënten op Zorgkaart Nederland

Bekijk alle waarderingen

Onze neurochirurgen chirurgen

Neuro chirurg PTEDDr. B.S. HarhangiNeuro chirurg
PTED,
Vasculair en spinaal
Dr. N. MoayeriNeuro chirurg
Lage rug hernia en lumbale kanaal vernauwingen
Dr. M. SchröderNeuro chirurg
Wervelkolomchirurgie
PTED
Dr. R.F. van RoldeNeuro chirurg
Wervelkolom
chirurgie
Drs. J. WolfsDrs. J. WolfsNeuro chirurg
Wervelkolom
chirurgie
 

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.