Verkeersoverlast op de Hoofdweg. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie     Team
Veelgestelde vragen     Wachttijden
Bel ons     Mail ons     

Wat is een hernia?

Wat is een hernia?

Een uitstulping van de tussenwervelschijf wordt ook wel een hernia  genoemd. Deze uitstulping kan op een zenuw drukken, waardoor er pijnklachten in een arm of been kunnen ontstaan. De hernia komt in het westen vaak voor. Een exacte verklaring hiervoor is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk spelen houding en gebrek aan lichaamsbeweging een rol. Hernia en rugklachten kunnen echter ook erfelijk zijn. Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen.  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 11.000 herniaoperaties uitgevoerd.

 

 • Anatomie wervelkolom

  De wervelkolom vormt de spil van het bewegingsapparaat. Ze omhult het ruggenmerg en de zenuwwortels en vormt de aanhechting van het bekken en alle belangrijke spieren van de romp. De tussenwervelschijf bestaat uit een elastische kern (nucleus pulposus) die is omgeven door een vezelige ring. De (elastische) tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdemper en zorgen er bovendien voor dat de wervels gemakkelijk ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Hoewel een hernia theoretisch op elke plaats in de wervelkolom kan voorkomen zijn voor de praktijk alleen de drie onderste tussenwervelschijven van belang. De meest voorkomende hernia’s liggen tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5) en de 5e lendenwervel en het heiligbeen (L5-S1). Op deze niveaus treden 90% van alle hernia’s op. Minder frequent is de nekhernia en nog zeldzamer de hernia van de borstwervelkolom.

 • Hoe ontstaat een hernia?

  Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het leven bij ieder mens in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Vaak komen rugklachten of hernia’s in bepaalde families wat meer voor. Zwaar werk met veel bukken en tillen kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Hernia’s komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen. Opvallend is dat rokers vaker rugoperaties ondergaan en dat bij deze groep patiënten het resultaat van de rugoperatie gemiddeld slechter is dan bij niet-rokers.Hernia van de tussenwervelschijf
  Linker zijaanzicht van de wervelkolom met de buikzijde onderaan. Een hernia van de tussenwervelschijf L4/5 verdrukt en knikt de linker wortel L5, wat de pijn veroorzaakt in het gebied van het linker been dat wordt verzorgd door L5.Indien er degeneratie van de tussenwervelschijf optreedt kan deze gaan puilen. Soms treedt er zelfs een scheur in de vezelring van de schijf op, waardoorheen dan stukken van de weke kern naar buiten kunnen worden geperst in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies op de plaats waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Dit zal dan meestal leiden tot beknelling van een zenuwwortel en tot pijnuitstraling in het been en eventueel ook tot uitvalsverschijnselen (verlamming en een slapend gevoel). Omdat bij hoesten, niezen en persen de druk in het wervelkanaal wordt verhoogd, dus ook de druk op de zenuwwortel, kan hierbij de pijnuitstraling toenemen.

 • Het stellen van de diagnose

  Doorgaans is de eerste stap een röntgenfoto van de lendenwervelkolom maken. Op die foto kan de diagnose hernia niet worden gesteld, maar het is wel mogelijk om hiermee afwijkingen van het bot op het spoor te komen. Bovendien kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld sprake is van stand- of vormafwijkingen van de wervelkolom. Om aan te tonen dat de pijn in het been en de eventuele uitvalsverschijnselen inderdaad veroorzaakt wordt door het uitstulpen van een tussenwervelschijf, moet verder onderzoek worden verricht.De twee soorten onderzoek die hiervoor in aanmerking komen:

  CT scan (Computer Tomogram)

  Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn en de patiënt niet teveel overgewicht heeft kan dit onderzoek voldoende anatomische informatie verschaffen om de diagnose ‘hernia’ te stellen. Op de CT-scan is de hernia namelijk zichtbaar, evenals de beknelling van de zenuwwortel.

  MRI scan (magneet scan)

  Dit onderzoek is zo langzamerhand in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland mogelijk en heeft de caudografie van de eerste plaats verdrongen. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om met een MRI de diagnose ‘hernia’ te stellen. Met MRI wordt de hernia zichtbaar, alsook de beknelling van de zenuwwortel.


 • De operatie

  Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Als dat het geval is dan is nog maar voor 1 op de 7 patiënten operatie aangewezen. Bij het leeuwendeel van de patiënten verdwijnen de klachten vanzelf, ondersteund met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Zo langzamerhand is duidelijk geworden dat een rustkuur (10 tot 14 dagen platte bedrust) geen bijdrage levert tot een eventueel herstel. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia moet men dus niet te snel besluiten tot operatie. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, beschadigt de rug. Dit moet niet nodeloos gebeuren, want ook de afwijking op de foto kan vanzelf verdwijnen. Het tijdstip van operatie hangt in grote mate af van de ernst van de pijn. In het algemeen houdt men aan niet eerder dan na 6 weken te opereren, tenzij er spoed vereist is (zie verderop). Vallen de pijnklachten wel mee dan wordt vaak langer afgewacht. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan. Wanneer de klachten blijven bestaan, zal men in het algemeen toch wel binnen 6 maanden adviseren te opereren, omdat gebleken is dat het herstel bij lang wachten ook langer kan duren.Het is van groot belang dat aan de patiënt in de acute fase van een hernia wordt uitgelegd dat het “natuurlijke beloop” meestal gunstig is. Weliswaar kan dat betekenen dat er enkele weken heftige pijnklachten ( eventueel ook met krachts- en gevoelsvermindering) bestaan, maar in de meeste gevallen gaat dat in de loop van enkele weken voorbij (vaak zijn in die fase pijnstillers nodig). Operatieve behandeling is dus meestal niet nodig. Doordat patiënten tegenwoordig in toenemende mate geneigd zijn naar eigen inzicht onderzoek (MRI) en behandeling in gang te zetten, eventueel daarbij gesteund door zogenaamde “wachtlijstbemiddeling”, bestaat het risico dat al in de acute fase van een hernia (dat is binnen 4 tot 8 weken na het ontstaan van de (pijn)klachten) operatie wordt voorgesteld. Vaak worden dergelijke operaties in een privé kliniek aangeboden, waar ten behoeve van de bedrijfsvoering commerciële belangen een grote rol spelen. Er bestaat een reëel risico dat, nog voor de patiënt van het gunstige natuurlijke beloop heeft kunnen profiteren, een operatieve behandeling wordt uitgevoerd. Dergelijke ontwikkelingen leiden niet alleen tot een ongewenste toename van het aantal herniaoperaties, maar bovendien ook tot sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovenal wordt de patiënt op deze wijze blootgesteld aan de risico’s van een operatie die mogelijk niet noodzakelijk is!

  Er zijn twee soorten operatie-indicaties:

  Absolute operatie-indicatie

  Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

  Relatieve operatie-indicatie

  Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft “dat het zo niet verder kan”. In de meerderheid van de gevallen dat wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been.

  De hernia operatie wordt meestal uitgevoerd onder volledige narcose, hoewel de ingreep ook nogal eens onder “plaatselijke” verdoving (ruggenprik) wordt verricht. De keuze hangt sterk af van de persoonlijke voorkeur van de neurochirurg die de operatie zal verrichten. De patiënt ligt tijdens de ingreep in knie-elleboog houding (salaam-houding), op de buik, of in zijligging. Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit, wordt in de lengterichting een huidsnee van voldoende lengte gemaakt. Daaronder worden de lange rugspieren losgemaakt van het doornuitsteeksel en de boog van de ruggenwervel, en naar opzij geschoven. Daardoor wordt de weefselband zichtbaar die tussen de twee aan elkaar grenzende wervelbogen zit. Deze band wordt ingesneden en gedeeltelijk verwijderd, zodat de operateur toegang krijgt tot de inhoud van het wervelkanaal. Hier bevinden zich de zenuwwortels en ook de hernia. Vervolgens worden de hernia en de beknelde zenuwwortel opgezocht. Meestal bevindt de uitstulping zich onder de zenuwwortel, soms ligt er ook een afgebrokkeld stuk van de tussenwervelschijf los in het wervelkanaal. Deze wordt verwijderd en de uitpuiling onder de zenuwwortel wordt weggenomen. Hierna wordt, via een opening die in de tussenwervelschijf wordt gemaakt, het binnenste deel van de tussenwervelschijf zo goed mogelijk verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op hernieuwde uitpuiling (een zogenaamd “recidief”) van de tussenwervelschijf zo klein mogelijk te maken.

  Na de operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer om bij te komen uit de narcose. De eerste uren na de operatie moet hij/zij plat op de rug blijven liggen. De pijn in het been is meestal direct na de operatie verdwenen of reeds aanzienlijk afgenomen. Rond de 3e dag na de operatie is er vaak een kortstondige terugkeer van de uitstralingspijn. Dit is het gevolg van zwelling van het weefsel in het gebied waar de operatie heeft plaatsgevonden. Deze napijn is na een paar dagen weer verdwenen. Het dove gevoel voelt men vaak sterker dan voor de operatie, omdat de pijn immers weg is. Vaak verdwijnt ook de doofheid, maar dat is nooit van tevoren te voorspellen. Ook verlammingsverschijnselen verbeteren vaak na operatie, maar helaas niet altijd. Rugklachten kunnen eveneens verdwijnen, maar over het algemeen heeft operatie daarop weinig invloed. Rugpijn alleen (zonder verschijnselen van zenuwwortel prikkeling) is dan ook vrijwel nooit een indicatie om over te gaan tot operatie, ook al omdat daar andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.


 • Operatie risico’s

  Zoals bij elke operatie zijn er ook bij de herniaoperatie zekere risico’s. De kans dat die optreden is echter zeer gering. De hernia operatie is voor een neurochirurg een “routineoperatie”, die jaarlijks vele tientallen malen wordt uitgevoerd. Desalniettemin kan er altijd toename van de uitvalsverschijnselen (verlamming, gevoelsverlies) optreden, meestal ten gevolge van het moeten manipuleren aan een zenuwwortel die lang in de knel heeft gezeten. Een ontsteking van de wond of van de tussenwervelruimte komt een enkele keer voor, en ook nabloeding in het operatiegebied kan optreden. Soms ontstaat er door het manipuleren een gaatje in de durale zak of in het vlies dat rondom de zenuwwortel zit. Daarlangs kan dan lekkage van “hersenvocht” optreden. Als dat het geval is dient de patiënt na de operatie 5 dagen platte bedrust te houden, zodat het lichaam er voor kan zorgen dat het lekje dichtgroeit. Na die 5 dagen kan dan pas worden gestart met het mobiliseren, zodat het bij deze patiënten een paar dagen extra kost voordat ze voldoende in de benen zijn om weer naar huis te kunnen. Het volksgeloof wil dat veel patiënten na een herniaoperatie voor de rest van hun leven in een rolstoel belanden. De kans daarop is echter nihil.

Wat heeft u nodig als u bij ons op consult komt?

Neurochirurgie: Een verwijzing van uw behandelend neuroloog (uw huisarts is helaas niet voldoende). Tevens een recente MRI scan van uw lage rug, deze mag niet ouder zijn dan 3 maanden.

Besluit u tot operatie bij ons, graag uw apotheek toestemming geven voor het LSP (Landelijk Schakel Punt). Dit is nodig om eventuele medicatie op te vragen of voor te schrijven.

Uw behandeling wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.
Heeft u meer informatie nodig?
Ons team staat voor u klaar!

 

Waarderingen hernia operatie van onze patiënten op Zorgkaart Nederland


 • Rughernia 26-5-2023

  Geplaatst op: 26-05-2023Rughernia

  Gemotiveerd personeel, van schoonmask tot chirurg. Vriendelijk behandeld zowel telefonisch als op locatie. Als het dan toch moet, dan hier!


 • Rugpijn 12-5-2023

  Geplaatst op: 12-05-2023Rugpijn

  Als(helaas) ervaringsdeskundige wat betreft rugoperaties kan ik naar eer en geweten zeggen dat Park Medisch Centrum en alle medewerkers echt klaar staan staan voor hun patient.
  Contact via telefoon en email verloopt heel vriendelijk en zeer efficient, dat geeft op voorhand al vertrouwen. Intake gesprek met Dr. Schröder was een openbaring, zo kan het dus ook. Neemt de tijd, luisterde goed naar mijn verhaal. Heldere uitleg van plan van aanpak. Zijn voorstel was voor mij het bewijs dat hij alle toegestuurde info(MRI, verwijzing Neuroloog en rug geschiedenis) serieus bestudeerd had. De hernia waar dit keer de ellende mee begon was zich aan herstellen, maar de al jaren aanwezige stenose was de moeite waard om aan te pakken.
  De operatie verliep probleemloos, mede dankzij het geweldige team, verpleging, anesthesie, verzorging, receptie en fysio.
  Nu 3 wkn verder, pijnvrij, loop weer recht, geen medicijnen nodig, kortom: Zeer Tevreden patient. Heel veel dank.


 • Stenose 13-4-2023

  Geplaatst op: 13-04-2023Stenose

  Op 21 maart j.l. door dokter Schröder geopereerd ivm kanaalstenose L3/L4 en L4/L5 ( 4 nivo?s). Dokter Schröder had zelf het intakegesprek gedaan en van tevoren in begrijpelijke taal uitleg gegeven over de kanaalstenose en hoe ze het gingen aanpakken. De operatie is uitstekend gelukt en de zenuwpijn naar mijn been was na het ontwaken geheel weg en ook niet meer teruggekomen, ik kan weer lekker wandelen! En dit na 1,5 jaar aanmodderen en bijna niet kunnen lopen. Ben vreselijk blij dat ik door zelf op onderzoek te gaan (google) en d.m.v. deze zorgkaart deze uitstekende en vriendelijke neurochirurg op het spoor ben gekomen. Ook was de verpleging en verzorging bij Park Medisch Centrum zeer goed. Dokter Schröder en team PMC hartelijk bedankt!


 • Rughernia 1-4-2023

  Geplaatst op: 01-04-2023Rughernia

  Tijdens een telefonisch consult werd alles zeer geduldig en duidelijk uitgelegd. Samen is er overlegd welke vorm van operatie voor mij het geschikt was. Ook op de dag van de operatie was er nog tijd genoeg voor eventuele vragen


 • Stenose 23-2-2023

  Geplaatst op: 23-02-2023Stenose

  In het telefonische consult was dr Harhangi heel duidelijk met de uitleg wat er ging gebeuren. Kwam zeer betrouwbaar en geruststellend over.
  Ook in de kliniek wist dr Harhangi met zijn uitstraling mij helemaal op mijn gemak te stellen en ik ging zonder zorg de operatie in. Het resultaat is verbluffend. Ik kwam er kromlopend en met pijn bij ieder stap binnen en liep de volgende dag rechtop en zonder pijn weer naar buiten.
  Wat een kanjer is het. Alle lof voor Dr Hanhangi. Hij kwam nog langs in mijn kamer later om te vertellen dat de operatie prima was verlopen. Zo dankbaar


 • Rughernia 16-2-2023

  Geplaatst op: 16-02-2023Rughernia

  Om reden van verschoven rugwervel en afgeklemde zenuw(en) noodzakelijke spondylodese, lopen langer dan 50 meter was schier onmogelijk geworden, pijn in been, been ‘op slot’. Door dr. Linda Bralten van HMC doorverwezen naar expert op dit gebied, dr. Jasper Wolfs / Parkkliniek in Rotterdam.
  Na alle standaard voorbereidingen een eéndagsopname in de Parkkliniek in Rotterdam. Aldaar op 2.12.2022 na introductie en uitleg geopereerd door dr. Wolfs : ben zeer tevreden over het resultaat – kleine wond onderrug, snelle genezing van de snede, mooi resultaat. Loop aanzienlijk beter nu, kan grotere afstanden wandelen, sta beter rechtop dan voorheen.
  Alles tezamen : na verwijzing vanuit HMC naar Parkkliniek, zeer korte wachttijd, goed aldaar ontvangen, prima geholpen door vakkundig arts – en vriendelijke staf.
  Catering en eigen kamer in de Parkkliniek ook prima, tevreden.


 • Rughernia 3-2-2023

  Geplaatst op: 03-02-2023Rughernia

  Na een aantal maanden zenuwpijn in mijn rechterbeen uiteindelijk in oktober met spoed door dhr. Wolfs geopereerd aan een recidief hernia. Omdat het de tweede keer een operatie op dezelfde plek was, zouden er grotere risico’s zijn. De operatie is heel goed verlopen. Ik ben heel dankbaar voor de snelle en kundige handeling van de artsen in het Parkmedisch Centrum en de goede verzorging na de operatie. Het litteken geneest goed en heeft, voor een litteken, een keurige vorm. Bij de controle na 8 weken stond dhr. Wolfs al mijn vragen met geduld te woord. Het herstel verloopt voorspoedig, al duurt het na deze tweede operatie een heel stuk langer dan bij de eerste operatie. Maar het belangrijkste is dat de vreselijke pijn direct weg was en ik mijn vrijheid en leven terug kreeg.


 • Stenose 31-1-2023

  Geplaatst op: 31-01-2023Stenose

  Vanaf het moment van opname tot en met ontslag is alles perfect geregeld en loopt op rolletjes. Op de voorbereidingskamer komen zowel de neurochirurg, in mijn geval Dr. J. Wolfs, als de anesthesist al bij je en vertellen wat er precies gaat gebeuren. Terug op de afdeling komt er steeds iemand kijken hoe het gaat en de fysiotherapeut komt 3 uur na de operatie om te helpen met opstaan en lopen. Daarna kwam dr. Wolfs me vertellen dat de operatie geslaagd was en wat ik nu verder kon verwachten en wat ik wel en niet kon en mocht doen. De volgende ochtend kwam de fysiotherapeut om met me te lopen en de trap op en af te gaan en daarna mag je naar huis. Na 8 weken belde dr. Wolfs en kon ik hem vertellen dat het fantastisch met me gaat. Na meer dan een jaar nauwelijks kunnen lopen, liggen of staan is nu iedere dag een feestje. Heel hartelijk dank dr. Wolfs.


 • Nekhernia 30-01-2023

  Geplaatst op: 30-01-2023Nekhernia

  Zeer tevreden over park medisch centrum Rotterdam het begint bij de voorduertot de nacht zuster uit Drunen en dokter nekhernia operatie ondergaan in een woord hier wordt je als mens behandeld en zeker niet een nummer operatie en de verzorging top kan menig ziekenhuis een voorbeeld aan nemen


 • Stenose 16-1-2023

  Geplaatst op: 16-01-2023Stenose

  Dr Schroder heeft voor de operatie goed aangegeven wat er gaat gebeuren bij een kanaalstenose L4/L5
  De operatie is met kunde uitgevoert ,merkte meteen verschil.Zenuwpijnvrij .
  Eerste week met bukken vooral pijnlijk ,na 2 weken belde Dr schroder voor evaluatie
  10 hechtingen (ijzers)die ik via huisarts /prakijkondersteuner heb laten verwijderen ivm Reistijd
  Opname 1 nacht was goed verzorgd,komt niks te kort
  Kamer was netjes met tv,douche,toilet,wifi.
  verpleegkundige/fysio/gastvrouw alle even aardig en behulpzaam
  Dikke 10 van mij voor heel team.

 

Alle waarderingen van onze patiënten op Zorgkaart Nederland

Bekijk alle waarderingen

Onze neurochirurgen

Neuro chirurg PTEDDr. B.S. HarhangiNeurochirurg
PTED,
Vasculair en spinaal
Dr. N. MoayeriNeurochirurg
Lage rug hernia en lumbale kanaal vernauwingen
Dr. M. SchröderNeurochirurg
Wervelkolomchirurgie
PTED
Dr. R.F. van RoldeNeurochirurg
Wervelkolom
chirurgie
Drs. J. WolfsDrs. J. WolfsNeurochirurg
Wervelkolom
chirurgie
Dr. M. Abu SarisDr. M. Abu SarisNeurochirurg
Cervicale hernia
 

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.