De reparatie aan de brug over de Hoofdweg zorgt voor enige overlast. Graag rekening houden met een iets langere reistijd.
Actuele informatie
Team
Veel gestelde vragen
  010 436 15 37

Wat is een hernia?

Hoe ontstaat een hernia?

Een uitstulping van de tussenwervelschijf wordt ook wel een hernia  genoemd. Deze uitstulping kan op een zenuw drukken, waardoor er pijnklachten in een arm of been kunnen ontstaan. De hernia komt in het westen vaak voor. Een exacte verklaring hiervoor is niet bekend, maar zeer waarschijnlijk spelen houding en gebrek aan lichaamsbeweging een rol. Hernia en rugklachten kunnen echter ook erfelijk zijn. Hernia operaties zijn de meest frequent door neurochirurgen uitgevoerde ingrepen.  Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 11.000 herniaoperaties uitgevoerd.

 

 • Anatomie wervelkolom

  De wervelkolom vormt de spil van het bewegingsapparaat. Ze omhult het ruggenmerg en de zenuwwortels en vormt de aanhechting van het bekken en alle belangrijke spieren van de romp. De tussenwervelschijf bestaat uit een elastische kern (nucleus pulposus) die is omgeven door een vezelige ring. De (elastische) tussenwervelschijven fungeren als een soort schokdemper en zorgen er bovendien voor dat de wervels gemakkelijk ten opzichte van elkaar kunnen bewegen. Hoewel een hernia theoretisch op elke plaats in de wervelkolom kan voorkomen zijn voor de praktijk alleen de drie onderste tussenwervelschijven van belang. De meest voorkomende hernia’s liggen tussen de 4e en 5e lendenwervel (L4-L5) en de 5e lendenwervel en het heiligbeen (L5-S1). Op deze niveaus treden 90% van alle hernia’s op. Minder frequent is de nekhernia en nog zeldzamer de hernia van de borstwervelkolom.

 • De hernia

  Slijtage (of degeneratie) van een tussenwervelschijf is een proces dat tijdens het leven bij ieder mens in meerdere of mindere mate plaatsvindt. Dat kan aanleiding geven tot rugklachten, hoewel dat lang niet altijd gebeurt. Vaak komen rugklachten of hernia’s in bepaalde families wat meer voor. Zwaar werk met veel bukken en tillen kan wel meer rugklachten geven, maar het ontstaan van een hernia wordt er niet door veroorzaakt. Hernia’s komen even vaak voor bij mensen die licht werk doen als bij mensen die zwaar werk doen. Opvallend is dat rokers vaker rugoperaties ondergaan en dat bij deze groep patiënten het resultaat van de rugoperatie gemiddeld slechter is dan bij niet-rokers.Hernia van de tussenwervelschijf
  Linker zijaanzicht van de wervelkolom met de buikzijde onderaan. Een hernia van de tussenwervelschijf L4/5 verdrukt en knikt de linker wortel L5, wat de pijn veroorzaakt in het gebied van het linker been dat wordt verzorgd door L5.Indien er degeneratie van de tussenwervelschijf optreedt kan deze gaan puilen. Soms treedt er zelfs een scheur in de vezelring van de schijf op, waardoorheen dan stukken van de weke kern naar buiten kunnen worden geperst in de richting van het wervelkanaal. Meestal scheurt de ring op de zwakste plek, en dat is precies op de plaats waar de zenuwwortel het wervelkanaal verlaat. Dit zal dan meestal leiden tot beknelling van een zenuwwortel en tot pijnuitstraling in het been en eventueel ook tot uitvalsverschijnselen (verlamming en een slapend gevoel). Omdat bij hoesten, niezen en persen de druk in het wervelkanaal wordt verhoogd, dus ook de druk op de zenuwwortel, kan hierbij de pijnuitstraling toenemen.

 • Het stellen van de diagnose

  Doorgaans is de eerste stap een röntgenfoto van de lendenwervelkolom maken. Op die foto kan de diagnose hernia niet worden gesteld, maar het is wel mogelijk om hiermee afwijkingen van het bot op het spoor te komen. Bovendien kan worden beoordeeld of er bijvoorbeeld sprake is van stand- of vormafwijkingen van de wervelkolom. Om aan te tonen dat de pijn in het been en de eventuele uitvalsverschijnselen inderdaad veroorzaakt wordt door het uitstulpen van een tussenwervelschijf, moet verder onderzoek worden verricht.De twee soorten onderzoek die hiervoor in aanmerking komen:

  CT scan (Computer Tomogram)

  Wanneer de verschijnselen duidelijk zijn en de patiënt niet teveel overgewicht heeft kan dit onderzoek voldoende anatomische informatie verschaffen om de diagnose ‘hernia’ te stellen. Op de CT-scan is de hernia namelijk zichtbaar, evenals de beknelling van de zenuwwortel.

  MRI scan (magneet scan)

  Dit onderzoek is zo langzamerhand in vrijwel alle ziekenhuizen in Nederland mogelijk en heeft de caudografie van de eerste plaats verdrongen. In de meeste gevallen zal het mogelijk zijn om met een MRI de diagnose ‘hernia’ te stellen. Met MRI wordt de hernia zichtbaar, alsook de beknelling van de zenuwwortel.


 • De operatie

  Niet iedere hernia hoeft geopereerd te worden. Voorop moet staan dat de patiënt klachten moet hebben die door de hernia kunnen worden verklaard. Als dat het geval is dan is nog maar voor 1 op de 7 patiënten operatie aangewezen. Bij het leeuwendeel van de patiënten verdwijnen de klachten vanzelf, ondersteund met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers. Zo langzamerhand is duidelijk geworden dat een rustkuur (10 tot 14 dagen platte bedrust) geen bijdrage levert tot een eventueel herstel. Vanwege het gunstige natuurlijk beloop van een hernia moet men dus niet te snel besluiten tot operatie. Een operatie, hoe weinig ingrijpend die ook kan zijn, beschadigt de rug. Dit moet niet nodeloos gebeuren, want ook de afwijking op de foto kan vanzelf verdwijnen. Het tijdstip van operatie hangt in grote mate af van de ernst van de pijn. In het algemeen houdt men aan niet eerder dan na 6 weken te opereren, tenzij er spoed vereist is (zie verderop). Vallen de pijnklachten wel mee dan wordt vaak langer afgewacht. Dan nog is het zo dat in de meeste gevallen (ongeveer 70%) met fysiotherapie, gedoseerde rust en pijnstillers de herniaklachten over gaan. Wanneer de klachten blijven bestaan, zal men in het algemeen toch wel binnen 6 maanden adviseren te opereren, omdat gebleken is dat het herstel bij lang wachten ook langer kan duren.Het is van groot belang dat aan de patiënt in de acute fase van een hernia wordt uitgelegd dat het “natuurlijke beloop” meestal gunstig is. Weliswaar kan dat betekenen dat er enkele weken heftige pijnklachten ( eventueel ook met krachts- en gevoelsvermindering) bestaan, maar in de meeste gevallen gaat dat in de loop van enkele weken voorbij (vaak zijn in die fase pijnstillers nodig). Operatieve behandeling is dus meestal niet nodig. Doordat patiënten tegenwoordig in toenemende mate geneigd zijn naar eigen inzicht onderzoek (MRI) en behandeling in gang te zetten, eventueel daarbij gesteund door zogenaamde “wachtlijstbemiddeling”, bestaat het risico dat al in de acute fase van een hernia (dat is binnen 4 tot 8 weken na het ontstaan van de (pijn)klachten) operatie wordt voorgesteld. Vaak worden dergelijke operaties in een privé kliniek aangeboden, waar ten behoeve van de bedrijfsvoering commerciële belangen een grote rol spelen. Er bestaat een reëel risico dat, nog voor de patiënt van het gunstige natuurlijke beloop heeft kunnen profiteren, een operatieve behandeling wordt uitgevoerd. Dergelijke ontwikkelingen leiden niet alleen tot een ongewenste toename van het aantal herniaoperaties, maar bovendien ook tot sterke stijging van de kosten van de gezondheidszorg. Bovenal wordt de patiënt op deze wijze blootgesteld aan de risico’s van een operatie die mogelijk niet noodzakelijk is!

  Er zijn twee soorten operatie-indicaties:

  Absolute operatie-indicatie

  Hiermee wordt bedoeld dat er ernstige of snel opgetreden uitvalsverschijnselen zijn van de zenuw of een groep zenuwen. Bijvoorbeeld bij ernstige verlammingsverschijnselen van spiergroepen van de benen, of bij verlies van controle over de urineblaas, dit laatste ten gevolge van beknelling van de cauda.

  Relatieve operatie-indicatie

  Dat is het geval als de patiënt zo veel last heeft van pijn, dat hij/zij hierdoor niet meer goed kan functioneren. Het (subjectieve) klachtenpatroon geeft dan de doorslag, omdat het de patiënt zelf is die aan geeft “dat het zo niet verder kan”. In de meerderheid van de gevallen dat wordt overgegaan tot operatie van een hernia gaat het om patiënten die kampen met aanhoudende en/of onverdraaglijke pijn in het been.

  De hernia operatie wordt meestal uitgevoerd onder volledige narcose, hoewel de ingreep ook nogal eens onder “plaatselijke” verdoving (ruggenprik) wordt verricht. De keuze hangt sterk af van de persoonlijke voorkeur van de neurochirurg die de operatie zal verrichten. De patiënt ligt tijdens de ingreep in knie-elleboog houding (salaam-houding), op de buik, of in zijligging. Midden boven de wervelkolom, precies boven de plaats waar de hernia zit, wordt in de lengterichting een huidsnee van voldoende lengte gemaakt. Daaronder worden de lange rugspieren losgemaakt van het doornuitsteeksel en de boog van de ruggenwervel, en naar opzij geschoven. Daardoor wordt de weefselband zichtbaar die tussen de twee aan elkaar grenzende wervelbogen zit. Deze band wordt ingesneden en gedeeltelijk verwijderd, zodat de operateur toegang krijgt tot de inhoud van het wervelkanaal. Hier bevinden zich de zenuwwortels en ook de hernia. Vervolgens worden de hernia en de beknelde zenuwwortel opgezocht. Meestal bevindt de uitstulping zich onder de zenuwwortel, soms ligt er ook een afgebrokkeld stuk van de tussenwervelschijf los in het wervelkanaal. Deze wordt verwijderd en de uitpuiling onder de zenuwwortel wordt weggenomen. Hierna wordt, via een opening die in de tussenwervelschijf wordt gemaakt, het binnenste deel van de tussenwervelschijf zo goed mogelijk verwijderd. Dit wordt gedaan om de kans op hernieuwde uitpuiling (een zogenaamd “recidief”) van de tussenwervelschijf zo klein mogelijk te maken.

  Na de operatie gaat de patiënt naar de uitslaapkamer om bij te komen uit de narcose. De eerste uren na de operatie moet hij/zij plat op de rug blijven liggen. De pijn in het been is meestal direct na de operatie verdwenen of reeds aanzienlijk afgenomen. Rond de 3e dag na de operatie is er vaak een kortstondige terugkeer van de uitstralingspijn. Dit is het gevolg van zwelling van het weefsel in het gebied waar de operatie heeft plaatsgevonden. Deze napijn is na een paar dagen weer verdwenen. Het dove gevoel voelt men vaak sterker dan voor de operatie, omdat de pijn immers weg is. Vaak verdwijnt ook de doofheid, maar dat is nooit van tevoren te voorspellen. Ook verlammingsverschijnselen verbeteren vaak na operatie, maar helaas niet altijd. Rugklachten kunnen eveneens verdwijnen, maar over het algemeen heeft operatie daarop weinig invloed. Rugpijn alleen (zonder verschijnselen van zenuwwortel prikkeling) is dan ook vrijwel nooit een indicatie om over te gaan tot operatie, ook al omdat daar andere oorzaken aan ten grondslag kunnen liggen.


 • Operatie risico’s

  Zoals bij elke operatie zijn er ook bij de herniaoperatie zekere risico’s. De kans dat die optreden is echter zeer gering. De hernia operatie is voor een neurochirurg een “routineoperatie”, die jaarlijks vele tientallen malen wordt uitgevoerd. Desalniettemin kan er altijd toename van de uitvalsverschijnselen (verlamming, gevoelsverlies) optreden, meestal ten gevolge van het moeten manipuleren aan een zenuwwortel die lang in de knel heeft gezeten. Een ontsteking van de wond of van de tussenwervelruimte komt een enkele keer voor, en ook nabloeding in het operatiegebied kan optreden. Soms ontstaat er door het manipuleren een gaatje in de durale zak of in het vlies dat rondom de zenuwwortel zit. Daarlangs kan dan lekkage van “hersenvocht” optreden. Als dat het geval is dient de patiënt na de operatie 5 dagen platte bedrust te houden, zodat het lichaam er voor kan zorgen dat het lekje dichtgroeit. Na die 5 dagen kan dan pas worden gestart met het mobiliseren, zodat het bij deze patiënten een paar dagen extra kost voordat ze voldoende in de benen zijn om weer naar huis te kunnen. Het volksgeloof wil dat veel patiënten na een herniaoperatie voor de rest van hun leven in een rolstoel belanden. De kans daarop is echter nihil.
 

Waarderingen hernia operatie van onze patiënten op Zorgkaart Nederland


 • Rughernia 30-9-2022

  Geplaatst op: 30-09-2022Rughernia

  Het park medisch centrum is zeer goed en snel bereikbaar voor praktische en medische vragen per telefoon of email. De sfeer voelt goed en de lijnen zijn kort. Uit alles wordt duidelijk dat ze snel kwalitatief goede zorg willen leveren. Voor de behandeling van mijn rughernia heb ik juist deze kliniek uitgekozen vanwege de korte wachtlijst. Iedereen is vriendelijk en denkt mee in wat op dat moment het beste is (mbt medicatie, operatie planning, mri, een nacht blijven of niet).
  Ik heb een jaar met een hernia gelopen, achteraf had ik deze kliniek veel eerder moeten bellen want mijn beenpijn is direct weg en het herstel verloopt voorspoedig. Bij deze nogmaals dank aan het secretariaat, het verpleegkundig team en de artsen!


 • Rughernia 16-9-2022

  Geplaatst op: 16-09-2022Rughernia

  Dokter Schröder heeft mij van de helse pijn verlost
  De verpleging op zaal en op de operatie en uitslaapkamer waren top
  Kan de parkkliniek aan iedereen aanbevelen


 • Rughernia 7-9-2022

  Geplaatst op: 07-09-2022Rughernia

  Ik ben zeer tevreden op de manier hoe er bij de kliniek gewerkt word en hoe kundig al het personeel met mij omgingen.
  Alles was binnen twee weken geregeld en toen ik in de kliniek kwam was ik aangenaam verrast hoe het hele team voor mij klaarstond zelf op de ok nog een leuk gesprekje met de arts en anesthesist gehad wat mij heel rustig maakte. Dikke waardering voor al het personeel in de kliniek hoe ik geholpen ben


 • Stenose 2-9-2022

  Geplaatst op: 02-09-2022Stenose

  Dr. Schroder komt over als een zeer deskundig en zorgvuldig specialist.
  Hij gaat niet over een nacht ijs, maar beslist op basis van de noodzakelijke informatie of hij gaat opereren, en zo ja, welke methodiek hij toepast.
  In mijn geval nam hij pas een beslissing na een MRI scan, een (proef)wortelblok en opnieuw een MRI scan.
  Legt, voorafgaand aan de operatie, duidelijk uit wat hij gaat doen en waarom en legt ook goed uit wat de kansen en risico’s zijn.
  In mijn geval was hij inderdaad in staat, het probleem (forse stenose L4-L5) weg te nemen met een MTD operatie en ik ben nu pijnvrij.


 • Neurologische aandoeningen 17-8-2022

  Geplaatst op: 17-08-2022Neurologische aandoeningen

  Dinsdag 9 augustus 2022 ben ik door dr. Schröder geopereerd aan stenose in mijn onderrug. Na jarenlange rugpijn, nauwelijks kunnen wandelen (hooguit een paar honderd meter) ben ik hiervan verlost. Ik kreeg vooraf alle uitleg, eerst telefonisch en daarna in de kliniek. Na de operatie voelde ik al snel het verschil; geen uitstraling meer in de benen! De volgende dag voorzichtig uit bed en …. zonder pijn, geen enkel probleem. Ik kwam krom de kliniek in en ging rechtop eruit. k weet dat wonderdokters niet bestaan maar dr. Schröder komt aardig in de buurt. Dank voor alles.


 • Neurologische aandoeningen 16-8-2022

  Geplaatst op: 16-08-2022Neurologische aandoeningen

  Uitstekende kliniek met betrokken medewerkers. Veel persoonlijke aandacht en medische controle. De 1-persoonskamer is een uitkomst. Klasse.


 • Stenose 9-8-2022

  Geplaatst op: 09-08-2022Stenose

  Bij het eerste bezoek/gesprek met dr Balvers is mij duidelijk verteld wat er ging gebeuren en wat de operatie inhield bij de uitleg van de MRI beelden.
  Op de dag van de operatie ben ik op de hoogte gebracht door het verplegend personeel en de arts.
  Bij de voorbereiding van de operatie werd er een infuus aangelegd en na medicatie naar de operatiekamer gebracht.
  Hier werd door dr Balvers een checklist doorgenomen en alles gecontroleerd of alle gegevens klopten.
  Na op de operatietafel overgestapt te zijn en ik onder narcose gebracht werd en 2 uur later wakker werd gemaakt en een lekker ijsje kreeg.
  Ik kan deze kliniek en arts zeker aanbevelen.


 • Rughernia 29-7-2022

  Geplaatst op: 29-07-2022Rughernia

  Hele fijne ervaring gehad. Met name het in gesprek gaan over de opties en dat er samen wordt gezocht naar de beste oplossing is fijn.


 • Rughernia 29-7-2022

  Geplaatst op: 19-07-2022Stenose

  Afgelopen vrijdag geopereerd aan kanaalstenose. Arnhem gaf mijn diagnose, maar ook een wachttijd van 4 a 5 maanden. Rijnstate heeft alles doorgestuurd en samen met de chirurg in Rotterdam, is plan van aanpak gemaakt. Met 3 weken kon ik geopereerd worden. Wat een lieve medewerkers allemaal, zo nerveus maar ze legde alles goed uit. Wat kan ik verwachten en hoe nu verder. Na de operatie 6 uur op mijn rug leggen(voor operatie ging dat nog geen 5 minuten). Wat een vooruitgang, ja geduld en lange weg te taan, maar nu zo enorm hoopvol, hoop dat weg was na het Afgelopen jaar bedankt allemaal

 

Alle waarderingen van onze patiënten op Zorgkaart Nederland

Bekijk alle waarderingen

Onze neurochirurgen chirurgen (4)

Neuro chirurg PTEDDr. B.S. HarhangiNeuro chirurg
PTED,
Vasculair en spinaal
Dr. N. MoayeriNeuro chirurg
Lage rug hernia en lumbale kanaal vernauwingen
Dr. M. SchröderNeuro chirurg
Wervelkolomchirurgie
PTED
Dr. R.F. van RoldeNeuro chirurg
Wervelkolom
chirurgie
 

Op parkmedischcentrum.nl gebruiken wij cookies voor gebruiksgemak, webstatistieken (analyse) en integratie met sociale media. Op onze cookies pagina kunt meer informatie vinden. U kunt toestemming geven door op de "Accepteren" knop te klikken.

Cookie settings

Below you can choose which kind of cookies you allow on this website. Click on the "Save cookie settings" button to apply your choice.

FunctionalOur website uses functional cookies. These cookies are necessary to let our website work.

AnalyticalOur website uses analytical cookies to make it possible to analyze our website and optimize for the purpose of a.o. the usability.

Social mediaOur website places social media cookies to show you 3rd party content like YouTube and FaceBook. These cookies may track your personal data.

AdvertisingOur website places advertising cookies to show you 3rd party advertisements based on your interests. These cookies may track your personal data.

OtherOur website places 3rd party cookies from other 3rd party services which aren't Analytical, Social media or Advertising.